[1]
H. T. Trần, M. C. Phạm, T. Đạt . Nguyễn, và Q. C. . Lương, “ĐÁNH GIÁ MỘT SỐ YẾU TỐ TIÊN LƯỢNG TỬ VONG Ở BỆNH NHÂN CHẢY MÁU NÃO CÓ GIÃN NÃO THẤT CẤP”, VMJ, vol 536, số p.h 2, tháng 3 2024.