[1]
H. S. . Cung và Q. T. . Lê, “ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ ĐỤC THỦY TINH THỂ CHÍN TRẮNG BẰNG PHẪU THUẬT PHACO SỬ DỤNG LASER FEMTO Z8”, VMJ, vol 536, số p.h 2, tháng 3 2024.