[1]
T. T. Nguyễn và A. T. . Đỗ, “KẾT QUẢ HÓA TRỊ PHÁC ĐỒ PACLITAXEL VÀ CARBOPLATIN BƯỚC 1 TRÊN BỆNH NHÂN UNG THƯ THỰC QUẢN GIAI ĐOẠN IV TẠI BỆNH VIỆN K”, VMJ, vol 536, số p.h 2, tháng 3 2024.