[1]
T. H. G. Bùi và D. H. . Mạc, “KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ TẠI THỜI ĐIỂM RA VIỆN VÀ HIỆU QUẢ HỒI PHỤC THẦN KINH CỦA BỆNH NHÂN NGỪNG TUẦN HOÀN TẠI BỆNH VIỆN BẠCH MAI”, VMJ, vol 536, số p.h 2, tháng 3 2024.