[1]
H. P. Nguyễn, N. T. N. Phùng, và C. V. . Đỗ, “CHỈ ĐỊNH VÀ KẾT QUẢ LỌC MÁU LIÊN TỤC Ở TRẺ SỐT XUẤT HUYẾT DENGUE”, VMJ, vol 536, số p.h 2, tháng 3 2024.