[1]
T. Q. Phạm, A. T. . Đỗ, và T. . Trần, “ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ ĐIỀU TRỊ PHÁC ĐỒ REGORAFENID TRÊN BỆNH NHÂN UNG THƯ ĐẠI TRỰC TRÀNG GIAI ĐOẠN MUỘN”, VMJ, vol 536, số p.h 2, tháng 3 2024.