[1]
V. H. . Hồ, T. T. T. Trần, T. K. . Nguyễn, và T. Đạt . Nguyễn, “ĐÁNH GIÁ KIẾN THỨC, THÁI ĐỘ VÀ THỰC HÀNH CỦA NHÂN VIÊN Y TẾ TRONG SỬ DỤNG BỆNH ÁN ĐIỆN TỬ TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA KHU VỰC LONG KHÁNH NĂM 2023”, VMJ, vol 536, số p.h 2, tháng 3 2024.