[1]
T. T. . Nguyễn, C. T. . Nguyễn, Đình Q. . Nguyễn, và T. H. G. Bùi, “ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG, CẬN LÂM SÀNG VÀ MỘT SỐ THÔNG SỐ HUYẾT ĐỘNG ĐƯỢC ĐO BẰNG USCOM Ở BỆNH NHÂN PHẢN VỆ”, VMJ, vol 536, số p.h 2, tháng 3 2024.