[1]
N. T. D. Lê, T. B. U. Đoàn, và X. P. Trần, “ĐẶC ĐIỂM CARABELLI TRÊN RĂNG CỐI LỚN THỨ NHẤT VÀ THỨ HAI HÀM TRÊN Ở SINH VIÊN RĂNG HÀM MẶT TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y DƯỢC, ĐẠI HỌC HUẾ”, VMJ, vol 536, số p.h 2, tháng 3 2024.