[1]
T. H. Trần, “TRƯỜNG HỢP LÂM SÀNG VIÊM TỦY CẮT NGANG HẬU NHIỄM HIẾM GẶP VÀ ĐỐI CHIẾU Y VĂN”, VMJ, vol 536, số p.h 2, tháng 3 2024.