[1]
Đình P. . Phan và M. H. . Nguyễn, “GIÁ TRỊ CỦA NGHIỆM PHÁP ADENOSINE TRONG CHẨN ĐOÁN PHÂN BIỆT CƠN AVNRT VÀ AVRT XUÔI CHIỀU (ORT)”, VMJ, vol 536, số p.h 2, tháng 3 2024.