[1]
M. N. . Dương và Q. T. . Nguyễn, “ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ PHƯƠNG PHÁP CHỈNH HÌNH CUỐN DƯỚI CÓ TẠO HÌNH VẠT”, VMJ, vol 536, số p.h 2, tháng 3 2024.