[1]
H. A. . Trịnh, D. H. . Đinh, và Đình H. . Trịnh, “NHẬN XÉT SỰ CẢI THIỆN SỨC KHOẺ QUANH RĂNG CỘNG ĐỒNG NGƯỜI TRƯỞNG THÀNH VÙNG ĐỒNG BẰNG SÔNG HỒNG”, VMJ, vol 536, số p.h 2, tháng 3 2024.