[1]
Đình T. . Trần, V. H. . Lại, H. T. . Trần, T. H. . Bùi, và P. T. . Nguyễn, “ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ SỬ DỤNG THỰC PHẨM DINH DƯỠNG Y HỌC NEOMIL NANO LÊN TÌNH TRẠNG NHÂN TRẮC DINH DƯỠNG, CÔNG THỨC MÁU, ALBUMIN HUYẾT THANH, NHẰM TĂNG CƯỜNG SỨC KHOẺ CHO NGƯỜI GẦY (BMI<18,5) NHÓM TUỔI TRUNG NIÊN”, VMJ, vol 536, số p.h 2, tháng 3 2024.