[1]
N. S. . Đỗ, V. N. . Nguyễn, và T. H. G. . Bùi, “TƯƠNG QUAN GIỮA GIÁ TRỊ PCO2 ĐO QUA DA (PtcCO2) VỚI PaCO2 TRÊN BỆNH NHÂN ĐỢT CẤP BỆNH PHỔI TẮC NGHẼN MẠN TÍNH”, VMJ, vol 536, số p.h 2, tháng 3 2024.