[1]
T. G. . Nguyễn, T. H. . Nguyễn, và M. T. . Nguyễn, “NGHIÊN CỨU MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG, X-QUANG, MÔ BỆNH HỌC VÀ HOÁ MÔ MIỄN DỊCH U THẦN KINH NỘI TIẾT PHỔI”, VMJ, vol 536, số p.h 2, tháng 3 2024.