[1]
T. T. H. Trịnh và T. A. . Nguyễn, “NGHIÊN CỨU KẾT QUẢ PHÉP ĐO NIỆU DÒNG ĐỒ TRÊN BỆNH NHÂN NAM GIỚI CÓ RỐI LOẠN TIỂU TIỆN”, VMJ, vol 536, số p.h 2, tháng 3 2024.