[1]
Đình N. . Đào, C. Đại . Lê, và X. Q. . Ngô, “ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG, CẬN LÂM SÀNG BỆNH NHÂN UNG THƯ NIÊM MẠC MÁ ĐIỀU TRỊ PHẪU THUẬT TẠI BỆNH VIỆN K”, VMJ, vol 536, số p.h 2, tháng 3 2024.