[1]
B. T. . Trần và N. T. N. Phùng, “ĐẶC ĐIỂM CẬN LÂM SÀNG BỎNG TRẺ EM”, VMJ, vol 536, số p.h 2, tháng 3 2024.