[1]
H. S. Cung, T. H. L. Trần, V. H. Trần, và M. Đức Lý, “ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ TẬT KHÚC XẠ BẰNG PHẪU THUẬT CLEAR”, VMJ, vol 537, số p.h 2, tháng 4 2024.