[1]
Q. K. Bạch, H. T. Nguyễn, T. V. N. Bùi, Q. N. Nguyễn, và D. H. Vũ, “ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ ĐIỂU TRỊ NHIỄM KHUẨN HUYẾT DO E. COLI VÀ K. PNEUMONIAE TRÊN BỆNH NHÂN LƠ XÊ MI NGƯỜI LỚN TẠI VIỆN HUYẾT HỌC - TRUYỀN MÁU TRUNG ƯƠNG 2018-2020”, VMJ, vol 537, số p.h 2, tháng 4 2024.