[1]
Đình M. Nguyễn và N. D. Vũ, “ĐẶC ĐIỂM HÌNH ẢNH CỘNG HƯỞNG TỪ 3.0 TESLA TRONG UNG THƯ TUYẾN TIỀN LIỆT”, VMJ, vol 537, số p.h 2, tháng 4 2024.