[1]
T. N. Đỗ và N. Đông Phạm, “ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ U BÌ KẾT GIÁC MẠC BẰNG PHẪU THUẬT GHÉP GIÁC MẠC LỚP TRƯỚC SÂU”, VMJ, vol 537, số p.h 2, tháng 4 2024.