[1]
S. N. Lê, T. T. Nguyễn, V. H. Vũ, và T. A. Nguyễn, “ĐÁNH GIÁ NGUY CƠ THUYÊN TẮC MẠCH TRÊN BỆNH NHÂN CAO TUỔI ĐƯỢC PHẪU THUẬT TẠI BỆNH VIỆN HỮU NGHỊ”, VMJ, vol 537, số p.h 2, tháng 4 2024.