[1]
V. H. Đinh, N. L. Huỳnh, và Đình K. Nguyễn, “ NGHIÊN CỨU MỘT SỐ YẾU TỐ LIÊN QUAN Ở BỆNH NHÂN ĐỘNG KINH CỤC BỘ PHỨC TẠP”, VMJ, vol 537, số p.h 2, tháng 4 2024.