[1]
T. H. Y. Phạm, T. L. Đinh, và T. H. Lại, “TÁC DỤNG GIẢM ĐAU CỦA THỦY CHÂM GALANTAMINE KẾT HỢP ĐIỆN CHÂM VÀ ‘THÂN THỐNG TRỤC Ứ THANG’ TRONG ĐIỀU TRỊ ĐAU THẦN KINH TỌA DO THOÁT VỊ ĐĨA ĐỆM”, VMJ, vol 537, số p.h 2, tháng 4 2024.