[1]
H. Nguyễn và Đức M. Đỗ, “THÔNG BÁO CA LÂM SÀNG TẮC RUỘT NON DO UNG THƯ XOANG LÊ DI CĂN PHỔI, GAN, RUỘT NON”, VMJ, vol 537, số p.h 2, tháng 4 2024.