[1]
N. Q. N. Nguyễn, B. A. Lương, và A. V. Hoàng, “ỨNG DỤNG KỸ THUẬT GIẢI TRÌNH TỰ SANGER TRONG KHẢO SÁT ĐỘT BIẾN GEN CYP21A2 GÂY BỆNH TĂNG SẢN THƯỢNG THẬN BẨM SINH”, VMJ, vol 537, số p.h 2, tháng 4 2024.