[1]
T. A. Phạm, M. C. Trương, và H. P. Trịnh, “ BÁO CÁO CA LÂM SÀNG U MÁU GAN KHỔNG LỒ TẠI BỆNH VIỆN K”, VMJ, vol 537, số p.h 2, tháng 4 2024.