[1]
H. P. Nguyễn và N. T. N. Phùng, “PHƯƠNG THỨC VÀ BIẾN CHỨNG LỌC MÁU LIÊN TỤC Ở TRẺ SỐT XUẤT HUYẾT DENGUE”, VMJ, vol 537, số p.h 2, tháng 4 2024.