[1]
Q. D. Trần và Ảnh S. Nguyễn, “THỪA CÂN LÀ MỘT YẾU TỐ DỰ ĐOÁN ẢNH HƯỞNG ĐẾN VẾT MỔ SAU PHẪU THUẬT KẾT HỢP XƯƠNG Ở CHI TRÊN”, VMJ, vol 537, số p.h 2, tháng 4 2024.