[1]
T. N. Nguyễn, D. D. Phạm, H. H. Đỗ, và D. H. Nguyễn, “GIÁ TRỊ CỦA CHỌC HÚT KIM NHỎ QUA SIÊU ÂM NỘI SOI TRONG CHẨN ĐOÁN TỔN THƯƠNG TỤY TẠI BỆNH VIỆN K”, VMJ, vol 538, số p.h 3, tháng 5 2024.