[1]
T. P. Nguyễn, T. Đức Nguyễn, và T. L. Dương, “ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ IMATINIB TRÊN BỆNH NHÂN U MÔ ĐỆM ĐƯỜNG TIÊU HÓA (GISTS) TẠI BỆNH VIỆN K”, VMJ, vol 538, số p.h 3, tháng 5 2024.