[1]
N. H. Phạm và C. D. L. Trần, “ĐÁNH GIÁ MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM TÁI PHÁT CỦA BỆNH NHÂN SAU CẮT GAN ĐIỀU TRỊ UNG THƯ TẾ BÀO GAN”, VMJ, vol 538, số p.h 3, tháng 5 2024.