[1]
T. N. H. Lê, Đức H. Trần, và C. T. Lương, “KHẢO SÁT SỨC CĂNG NHĨ TRÁI BẰNG SIÊU ÂM ĐÁNH DẤU MÔ CƠ TIM Ở NGƯỜI BỆNH TĂNG HUYẾT ÁP”, VMJ, vol 538, số p.h 3, tháng 5 2024.