[1]
T. T. H. Đỗ, V. T. Lê, và T. T. Thân, “MỐI LIÊN QUAN GIỮA THỤ THỂ ESTROGEN VỚI ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG Ở BỆNH NHÂN LUPUS BAN ĐỎ HỆ THỐNG”, VMJ, vol 538, số p.h 3, tháng 5 2024.