[1]
V. A. Trịnh, H. A. Vũ, và T. T. L. Phạm, “ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ BƯỚC ĐẦU SÀNG LỌC PHÁT HIỆN UNG THƯ PHỔI Ở BỆNH NHÂN CÓ NGUY CƠ CAO BẰNG CHỤP CẮT LỚP VI TÍNH LIỀU THẤP TẠI BỆNH VIỆN E”, VMJ, vol 538, số p.h 3, tháng 5 2024.