[1]
T. T. Đặng, T. C. Đỗ, T. D. Lê, H. Đức Phạm, và X. H. Đào, “ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ SAU ĐIỀU TRỊ U CƠ TRƠN TỬ CUNG ĐƯỜNG KÍNH TRÊN 8CM CÓ TRIỆU CHỨNG BẰNG NÚT MẠCH QUA ĐƯỜNG ĐỘNG MẠCH CÁNH TAY”, VMJ, vol 538, số p.h 3, tháng 5 2024.