[1]
Q. T. Nguyễn, T. H. P. Nguyễn, T. T. Mai, H. N. Mai, và K. M. Thái, “TẠO DÒNG VÀ BIỂU HIỆN INTERLEUKIN-33 NGƯỜI DUNG HỢP VỚI SUMO TRÊN ESCHERICHIA COLI”, VMJ, vol 538, số p.h 3, tháng 5 2024.