[1]
V. Đồng Trần, V. C. Nguyễn, và A. T. Nguyễn, “MỘT SỐ YẾU TỐ DỰ ĐOÁN MỨC ĐỘ NẶNG CỦA BỆNH NHÂN VIÊM TỤY CẤP”, VMJ, vol 538, số p.h 3, tháng 5 2024.