[1]
T. T. U. Nguyễn, T. P. V. Vũ, và T. L. Ngô, “THỰC TRẠNG TUÂN THỦ ĐIỀU TRỊ CỦA NGƯỜI BỆNH TĂNG HUYẾT ÁP ĐANG ĐƯỢC QUẢN LÝ ĐIỀU TRỊ TẠI XÃ YÊN SƠN – HUYỆN LỤC NAM – TỈNH BẮC GIANG VÀ MỘT SỐ YẾU TỐ LIÊN QUAN”, VMJ, vol 538, số p.h 3, tháng 5 2024.