[1]
T. A. Phạm và M. C. Trương, “KẾT QUẢ SỚM PHẪU THUẬT CẮT LÁCH THÂN ĐUÔI TỤY TẠI BỆNH VIỆN K”, VMJ, vol 538, số p.h 3, tháng 5 2024.