[1]
N. Q. Trần, X. T. Lê, và B. K. Nguyễn, “KẾT QUẢ GẠN TÁCH KHỐI BẠCH CẦU HẠT TẠI VIỆN HUYẾT HỌC - TRUYỀN MÁU TW GIAI ĐOẠN 2017-2023”, VMJ, vol 538, số p.h 3, tháng 5 2024.