[1]
T. Y. Đinh và T. T. Nguyễn, “THAY ĐỔI NHẬN THỨC VỀ ĐỘT QUỴ NÃO CỦA NGƯỜI CAO TUỔI TẠI XÃ GIAO LẠC - GIAO THỦY NAM ĐỊNH SAU CAN THIỆP GIÁO DỤC SỨC KHỎE”, VMJ, vol 538, số p.h 3, tháng 5 2024.