[1]
M. N. Nguyễn, T. A. Đỗ, V. T. Nguyễn, M. H. Nguyễn, T. T. H. Đinh, và V. T. Hoàng, “MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG, CẬN LÂM SÀNG VÀ MỐI LIÊN QUAN VỚI TUỔI Ở NGƯỜI BỆNH SỐT XUẤT HUYẾT DENGUE”, VMJ, vol 538, số p.h 3, tháng 5 2024.