[1]
H. N. Nguyễn và Q. Ân Nguyễn, “ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ PHỐI HỢP GƯƠNG TRỊ LIỆU TRONG PHỤC HỒI CHỨC NĂNG BÀN TAY TRÊN BỆNH NHÂN LIỆT NỮA NGƯỜI”, VMJ, vol 538, số p.h 3, tháng 5 2024.