[1]
N. H. Phạm và C. D. L. Trần, “ĐÁNH GIÁ MỘT SỐ YẾU TỐ LIÊN QUAN ĐẾN TÁI PHÁT SỚM SAU PHẪU THUẬT CẮT GAN ĐIỀU TRỊ UNG THƯ TẾ BÀO GAN”, VMJ, vol 538, số p.h 3, tháng 5 2024.