[1]
M. N. Hoàng và H. Q. Trần, “BẢO TỒN GIẢI PHẪU MẠCH MÁU THÀNH BỤNG TRONG TẠO HÌNH THÀNH BỤNG BẰNG KỸ THUẬT SALDANHA”, VMJ, vol 538, số p.h 3, tháng 5 2024.