[1]
Q. T. Nguyễn, K. H. Nguyễn, T. V. Tôn, và T. T. Vũ, “KHẢO SÁT ĐIỀU KIỆN BIỂU HIỆN VÀ TINH CHẾ INTERLEUKIN-33 NGƯỜI DUNG HỢP VỚI SUMO TRÊN ESCHERICHIA COLI”, VMJ, vol 538, số p.h 3, tháng 5 2024.