[1]
T. T. H. Đỗ và T. H. T. Triệu, “VAI TRÒ CỦA IGE ĐẶC HIỆU DỊ NGUYÊN TRONG CHẨN ĐOÁN CĂN NGUYÊN MÀY ĐAY MẠN TÍNH”, VMJ, vol 538, số p.h 3, tháng 5 2024.